Sklad ELALL

Hlavné vlastnosti

 • Neobmedzený počet skladov
 • Príjem a výdaj tovaru, tlač príjemiek, výdajok, prevodiek
 • Evidencia konsignačných skladov, zákazkových skladov
 • Zaradenie tovaru do skupín
 • Príjem, výdaj systémom FIFO, čo umožňuje používať jednu skladovú kartu pre rôzne nákupné ceny toho istého tovaru
 • Sledovanie okamžitého stavu zásob v skladoch
 • tlač inventúrnych zostáv v nákupných i predajných cenách
 • Štatistiky obratov podľa rôznych kritérií za zvolené obdobie
 • Prehľad výdajov na strediská, zákazky, odberateľov, tovarové skupiny, položky

Podpora priameho predaja zo skladu

Pre potreby predaja tovaru zo skladu je možné:

 • Definovať pre položky 3 predajné ceny.
 • Nastaviť špeciálne ceny pre jednotlivých odberateľov alebo skupiny odberateľov, prípadne na obmedzené časové obdobie.
 • Definovať zľavy paušálne alebo podľa odberateľov, sumárne za doklad alebo pre každú položku alebo skupinu položiek samostatne.
 • Tlač cenníka v 3 cenových úrovniach podľa viacerých kritérií triedenia (skladové číslo, skupina, názov).
 • Zadávať prirážku k jednotlivým cenovým úrovniam s automatickým prepočtom na nové predajné ceny.
 • Preceneniť iba vybranú množinu skladových kariet.
 • Štatisticky vyhodnotiť nákup a predaj podľa odberateľov (dodávateľov).
 • Vyhodnotiť predaj tovaru podľa skupín za vybrané obdobie a sklad (napr. pre odvod poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov).
 • Špeciálne hlásenia – napr. Intrastat, hlásenie o obrate liehu v spotrebiteľskom balení.

Rozširujúce moduly

Skladové hospodárstvo funguje ako samostatný blok, s účtovníctvom je pevne zviazané číselníkmi (dodávatelia, odberatelia, strediská, zákazky) a v prípade priamej fakturácie i vystavenými faktúrami.

Ostatné väzby na účtovníctvo fungujú dávkovým spôsobom (tržby z pokladníc, spotreba tovaru). Z hľadiska vystavenia účtovných dokladov zo skladu a sú potrebné rozširujúce moduly:

 • Automatická fakturácia – vystavenie faktúr priamo zo skladového hospodárstva z ich automatickým zaúčtovaním tržieb a zápisom do knihy DPH, odúčtovaním nákladovej položky. Je potrebná pre všetky veľkosklady i predajne vystavujúce faktúry.
 • Dávková fakturácia – umožňuje automatické vystavenie faktúr za viac dodacích listov (napríklad mesačne), alebo zbernú faktúru jednému fakturačnému miestu za viac prevádzok.
 • Výpočet výdajov z inventúry – zadávajú sa koncové stavy na sklade, program vypočíta výdaj jednotlivých položiek. Vhodné pre reštauračné zariadenia, kde nie sú registračné pokladnice prepojené so skladovým hospodárstvom.
 • Výdaj podľa kľúča – výdaj tovaru nielen na základe systému FIFO, ale aj inej podmienky (napríklad výrobné číslo, šarža, obal,…) a sledovanie aktuálnej inventúry i obratov podľa jednotlivých kľúčov.
 • Prepojenie s registračnými pokladnicami – podporuje prepojenie ku všetkým typom registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní EFOX firmy ELCOM.
 • POS registračná pokladňa – umožňuje priamy hotovostný predaj z počítača s okamžitým odpočtom položiek zo skladu a registrácoiu tržieb vo fiškálnej pamäti. Prepojenie POS pokladne je umožnené zo všetkých režimov skladu i servisu.

Registračná POS pokladnica

Modul môže byť spúšťaný samostatne alebo zo skladového hospodárstva, umožňuje predaj tovaru zo skladu s vystavením pokladničných dokladov v súlade so zákonom 289/2008 Z.z. o používaní elektronických registračných pokladníc.

K dispozícii sú všetky funkcie klasickej elektronickej registračnej pokladnice i funkcie ďalšie, ktoré klasické pokladnice nemôžu zabezpečiť, napríklad:

 • Reštauračná pokladnica – otvorené stoly (neobmedzene, i na viac dní).
 • Objednávka do kuchyne – tzv. bonovačka.
 • Platba na úver (prepojenie na fakturáciu i recepciu v hotelovom systéme)
 • Väzba na receptúry a kalkulácie jedál.
 • Priamy odpočet zo skladu (Online režim na samostatnom počítači alebo v sieti) s kontrolou stavov alebo dávkový prostredníctvom komunikačných programov cez externé médiá či počítačovú sieť.
 • Okamžitý stav hotovosti i dennej tržby, spätný prehľad denných i mesačných tržieb.
 • Tlač dodacích listov cez vlastnú tlačiareň i vzdialenú tlačiareň v sieti.
 • Predaj i snímačom čiarového kódu.
 • Možnosť pripojenia digitálnych váh.
 • Podpora tlače na A4 i na útržkové pokladničné tlačiarne.
 • Priame prepojenie s platobným terminálom.

Objednávkový systém

Slúži ako doplnok skladového hospodárstva ku kompletnému sledovaniu pohybu tovaru ešte pred jeho prijatím do skladu. Obsahuje tieto funkcie:

 • Evidencia došlých objednávok od odberateľov s tlačou predfaktúr, so sledovaním ich plnenia a rezerváciou tovaru na jednotlivých kartách.
 • Evidencia a tlač objednávok dodávateľom so sledovaním ich plnenia, tvorba elektronických objednávok vo formáte definovanom u dodávateľa.
 • Automatické vystavenie objednávok dodávateľom na základe nastaveného optimálneho množstva, rezervácie a aktuálneho stavu na skladovej karte.
 • Automatický prevod objednávok do príjemiek alebo výdajok (odpadá definovanie položiek, sú zadané už v objednávke).
 • Prehľady rezervovaného tovaru, splnených a nesplnených objednávok.
 • Prehľady objednávok podľa zákaziek.
 • Možnosť kumulovania prijatých objednávok do rozvozov.
 • Evidencia stálych (dlhodobých) objednávok s automatickým prevodom do dennej objednávky a tlačou dodacích listov i prenosom do výdaja zo skladu. Typické použitie tohto režimu je pekárenská výroba. Možnosť členenia a sumarizácie podľa stredísk, rozvozov a pod. Výpočet potreby surovín na vybrané obdobie na základe zadaných receptúr výrobkov.

Kalkulácie

Doplnkom objednávkového systému je tvorba kalkulácií (receptúr), ktoré umožňujú :

 • Tvorbu a tlač kalkulačných listov v kalkulačnej alebo nákupnej cene.
 • Výpočet potreby surovín a ich výdaj zo skladu na základe objednávky alebo príjmu výrobkov do skladu.
 • Výpočet potreby surovín na základe dopočítania vydaných výrobkov na 0 (typicky vydané jedlá v reštaurácii).
 • Výpočet potreby surovín a ich výdaj zo skladu na základe výdaja (predaja) výrobkov (výdajkou, registračnou pokladnicou, POS pokladnicou).